Vrijstelling Federale bijdrage op aardgas voor WKK

Begin 2014 werd een wijziging aan de ‘Gaswet’ goedgekeurd waarmee een aantal wijzigingen met betrekking tot de federale bijdrage op aardgas werden doorgevoerd. Naast een degressief karakter voor grote verbruikers, werd hierin ook bepaald dat aardgas dat gebruikt wordt voor de productie van elektriciteit voor injectie op het elektriciteitsnet vrijgesteld wordt van de federale bijdrage op aardgas. De vrijstelling voor toepassing van aardgas in WKK-toepassingen wordt geregeld in het koninklijk besluit van 2 april 2014. Belangrijk hierbij is dat enkel elektriciteit die geïnjecteerd wordt in het elektriciteitsnet aanleiding geeft tot een vrijstelling.

In eerste instantie werd ervoor gekozen om de hoeveelheid aardgas die wordt vrijgesteld (in MWh) 1 op 1 overeen te laten komen met de hoeveelheid elektriciteit die geïnjecteerd wordt (in MWh). Gezien dit een elektrisch rendement van 100% veronderstelt, kon COGEN Vlaanderen de wetgever ertoe bewegen rekening te houden met de werkelijke rendementen van de installaties. De goedgekeurde versie van het KB bepaalt dat de hoeveelheid geïnjecteerde elektriciteit gedeeld moet worden door ‘het rendement van de installatie’. Voor WKK-installaties is dit uiteraard niet eenduidig genoeg, en daarom werd dit bijkomend toegelicht in een FAQ die gepubliceerd werd op de website van de FOD Economie (Klik hier).

In de FAQ wordt bepaald dat het rendement van de installatie wordt geïnterpreteerd als het netto elektrisch rendement zoals opgegeven door de constructeur, en zoals opgenomen in de beslissing van de regulator (VREG/VEA, zie ook hier). De vrijstelling wordt toegekend op basis van de elektriciteitsinjectie van het voorafgaande jaar, gedeeld door het netto elektrisch rendement van de installatie. Meer informatie hierrond vindt u uiteraard terug in de FAQ.

In het kader hiervan is het ook goed op te merken dat naast deze vrijstelling op de federale bijdrage, ook een vrijstelling op accijnzen bestaat voor aardgas aangewend in WKK-toepassingen. Hierop staan geen restricties met betrekking tot het gebruik van de geproduceerde elektriciteit: de vrijstelling geldt voor 100% van het gebruikte aardgas. In een van de volgende edities van de nieuwsbrief zal COGEN Vlaanderen hierover meer informatie verschaffen.

» Naar het nieuwsoverzicht van de categorie: Algemeen
» Naar het totale nieuwsoverzicht