Publicaties - Adviesnota Brandstofcellen

Brandstofcel- WKK is een technologie die meer en meer opmars maakt op de internationale en Europese markten is de brandstofcel. In plaats van zuivere verbranding van een energierijke brandstof, het klassieke WKK-principe, werken brandstofcellen via een elektrochemische reactie (zonder vlam) en daar waar de opgewekte energie bij een klassieke WKK aanvankelijk vrijkomt als warmte, komt ze bij een brandstofcel voor een deel onmiddellijk vrij als elektriciteit. Naast een hoge elektrische en totale efficiëntie hebben ze een aantal interessante kenmerken zoals zeer lage emissies, geen geluidsoverlast en een hogere kracht-warmteverhouding dan alle klassieke WKK-installaties. De relatief grote hoeveelheid elektriciteit t.o.v. de warmteproductie maakt dit type installaties bijvoorbeeld bijzonder geschikt voor lage-energiewoningen, waarbij het zwaartepunt van het energieverbruikspatroon in gebouwen verschuift van warmte- naar elektriciteitsvraag.
De brandstofcel-WKK zal dus voor een verdere verbreding van het toepassingsdomein van WKK zorgen, en dus voor een grotere energie-efficiëntie in Vlaanderen. Naast deze primaire energiebesparing zullen WKK-installaties een steeds belangrijkere rol spelen in het bieden van flexibiliteit op het elektriciteitsnet en het balanceren van intermittente hernieuwbare bronnen. Ook hiervoor verwijzen we graag naar de COGEN-studie "Flexibele WKK in het energielandschap van de toekomst". De mate van flexibiliteit die een WKK-installatie kan bieden hangt af van de toepassing en de technologie. Ook brandstofcellen kunnen hierin een rol spelen.
Deze nota geeft de huidige stand van zaken op het vlak van technologie, potentieel en marktontwikkeling voor de brandstofcel-WKK in Vlaanderen. Volgende methoden werden gebruikt:

- literatuurstudie aan de hand van recente documenten;
- overleg met de producenten, sectororganisaties, onderzoeksinstellingen en Europese projecten;
- eigen metingen, simulaties en onderzoek;
- deelname aan verschillende onderzoeksprojecten en thesissen;
- discussies met de stakeholders binnen de werkgroep micro-WKK.

Omdat de uitrol op de Vlaamse markt volop in evolutie is hopen we in de komende jaren nog een beter zicht te krijgen op de mogelijkheden en de ontwikkelingen, en we zullen de informatie daarom verder opvolgen en bijstellen.