Wat doet COGEN Vlaanderen ?

De activiteiten, die COGEN Vlaanderen ontwikkelt om zijn doelstellingen te verwezenlijken, kunnen in volgende werkingsdomeinen ondergebracht worden.


De overlegplatformen

De overlegplatformen zijn de plaats bij uitstek waar de verschillende belanghebbenden ("stakeholders") van WKK in Vlaanderen elkaar ontmoeten. Op die plaats worden zowel korte termijn problemen als lange termijn opties en strategieŽn besproken.

De overlegplatformen werken resultaatgericht: de discussies leiden tot het innemen van standpunten en het formuleren van adviezen. Er wordt steeds gewerkt naar een consensus toe, maar dit betekent niet dat deze ook steeds bereikt wordt. In het laatste geval zal het de taak zijn van het platform om de verschillende standpunten klaar te formuleren. De platformen zijn ook de plaats waar de Vlaamse Overheid zich kan informeren over het reilen en zeilen van de WKK wereld in Vlaanderen.

In het verleden hebben de platformen hun rol met overtuiging en kennis van zaken gespeeld. In veel gevallen heeft de Overheid met deze adviezen rekening gehouden, wat door de betrokkenen als motiverend werd ervaren.


Expertiseverstrekking

In haar relatief korte leven is COGEN Vlaanderen uitgegroeid tot het expertisecentrum van Vlaanderen inzake WKK en aanverwante domeinen.

Deze expertise wordt ter beschikking gesteld van:

∑ de leden

∑ de platformen

∑ de overheid

∑ andere geÔnteresseerden (studenten Ö)

Voor de Overheid is COGEN Vlaanderen de bron van informatie in verschillende domeinen:

∑ de evolutie van de technologieŽn;

∑ de evolutie van WKK in andere landen, vooral dan in Europa;

∑ de kritische evaluatie van de toestand in eigen regio;

∑ de impact van de regelgeving en andere parameters op de evolutie van WKK in Vlaanderen.

De manieren waarop de expertise aan de leden ter beschikking wordt gesteld zijn:

Voor algemene expertiseverschaffing:

o de website

o de nieuwsbrief

Voor meer gerichte expertiseverschaffing:

o cursussen

o studiedagen

o publicaties over specifieke onderwerpen

o eindwerkbegeleiding

Vooral de begeleiding van eindwerken krijgt een heel speciale plaats in de expertiseverschaffing. Wij zijn er immers van overtuigd dat dit een uiterst efficiŽnte manier is om de vooruitgang van kwaliteits-WKK in Vlaanderen veilig te stellen. Universiteiten en hogescholen doen steeds meer een beroep op COGEN Vlaanderen om eindwerken te begeleiden.


Expertiseverwerving

De medewerkers van COGEN Vlaanderen houden hun kennis op peil via (gespecialiseerde) literatuur, studiedagen en conferenties, bezoeken aan bedrijven, projecten en realisaties.

Voor deze expertiseverwerving werkt COGEN Vlaanderen intensief samen met onderzoeksinstellingen, universiteiten, hogescholen en andere organisaties, actief in het domein van de WKK.

Het ziet ernaar uit dat in de komende jaren volgende domeinen een speciale aandacht zullen krijgen:

  • de micro-WKK, met de daaraan gebonden technologieŽn (microgasturbine, kleine gasmotoren, Stirlingmotoren en brandstofcellen);
  • het gebruik van bio brandstoffen in WKK installaties;
  • de verbetering van de milieuprestaties van de verschillende technologieŽn, zeker de inwendige verbrandingsmotoren;
  • de zeer belangrijke problematiek van de netaansluiting (niet alleen de juridische vragen, maar - vooral - de zeer onderschatte technische problemen).

Netwerking

De aanwezigheid van COGEN Vlaanderen in de verschillende verenigingen, fora en platformen, die werken in het domein van de WKK en andere verwante domeinen, is essentieel om haar toe te laten haar functie efficiŽnt te vervullen. Het eerste en belangrijkste contactpunt is natuurlijk de Vlaamse Overheid, en haar administratie, met name het VEA. Ook de VREG rekenen wij hierbij. Daarnaast worden al dan niet intensieve contacten onderhouden met DG TREN van de Europese Commissie, COGEN Europe, COGENSud, ODE Vlaanderen. Er zijn ook de intense contacten met de netbeheerders, zowel voor elektriciteit als gas.


Projectbegeleiding

COGEN Vlaanderen is geen studiebureau dat concrete projecten op hun haalbaarheid onderzoekt of realiseert. Dit is de rol van gespecialiseerde studiebureaus. De ervaring leert echter dat voor veel geÔnteresseerden de eerste stap naar een mogelijk project hoog is. De rol van COGEN Vlaanderen ligt vooral in het verlagen van de drempel naar projecten. Concreet betekent dit dat COGEN Vlaanderen voor geÔnteresseerden middelen aanbiedt die hen moeten helpen om zich een eerste idee te vormen of een mogelijk project zinvol is of niet. Daarom wordt via de website aan de leden een aantal middelen aangeboden (beslissingsboom, eenvoudig rekenblad), die hen zelf in de mogelijkheid stellen om een eerste evaluatie te maken. Deze evaluatie geeft potentiŽle investeerders een "opstap" naar de gespecialiseerde studiebureaus.


Algemene sensibilisering, promotie en informatieverschaffing

Algemene promotie en informatieverschaffing behoort tot de bevoegdheid van het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Voor concrete projecten kan het VEA hiervoor samenwerken met COGEN Vlaanderen.