Publicaties

Type

'H2FC SoSVector' project - Eindrapport

Dit rapport kwam tot stand in kader van het 'H2FC SoSVector'-project in samenwerking met Fluxys, Gas.be en Fluxys en met steun van het Energietransitiefonds.

Doelstelling van het project was:

  • Het uittesten van de performantie van commercieel beschikbare Fuel Cell micro-WKK’s bij partiële voeding met waterstofgas;
  • De bijdrage van de technologie naar de bevoorradingszekerheid van het elektriciteitsnet in het kader van de elektrificatie van de verwarming in de gebouwomgeving
Download
Nota nettarieven

De nota heeft als doel om een houvast te bieden in het overleg over de tariefstructuur. Hiervoor worden eerst de basisprincipes besproken rond distributienetten en WKK. Aan de hand hiervan wordt, dankzij een studie van ICEDD over een nieuwe tariefstructuur voor Brussel, een beeld gegeven van wat een nieuwe toekomstgerichte tariefstructuur zou kunnen zijn. Vanuit deze kennis, worden vervolgens de huidige tariefvoorstellen besproken om tenslotte te komen tot de standpunten van COGEN Vlaanderen over de modaliteiten voor een toekomstgerichte tariefstructuur.

Download
Nota ondersteuning bio-WKK

De nota evalueert de verschillende ondersteuningssystemen vanuit het standpunt van de bio-WKK-installaties. Gezien het beperkte interesse in vloeibare biomassa (Puur Plantaardige Olie) wordt er voornamelijk gekeken naar biogas en vaste biomassa. Vanuit de aandachtspunten, die eigen zijn aan het gebruik van biomassastromen voor energieproductie, worden de tekortkomingen van de huidige ondersteuningsmechanismen opgelijst. Tenslotte worden er enkele principes mee te geven, die volgens COGEN Vlaanderen gehanteerd moeten, bij een herziening van het steunmechanisme voor bio-WKK. Met dit document wilt COGEN Vlaanderen het debat rond de ondersteuning van bio-WKK onderbouwen.

Download
Energiedelen met WKK

De nota geeft een overzicht van de mogelijke voordelen van energiedelen, de moeilijkheden en de verschillende manieren om het concept te implementeren. Hiervoor wordt er gekeken naar bestaande of geplande mechanismen in de ons omringende landen en wordt het gekaderd in de bestaande regulatoire context. Energiedelen wordt in deze nota bekeken in al zijn toepassingsgebieden, gaande van appartementsgebouwen over buren tot industrieterreinen.

Download
De rol van WKK in een elektriciteitsnet met een toenemend aandeel hernieuwbare elektriciteitsproductie

Duitsland als gidsland: De “Energiewende” levert ons belangrijke inzichten over de mogelijke rol van WKK in een elektriciteitsnet met een toenemend aandeel hernieuwbare elektriciteitsproductie

Download
WKK in de voedingssector

Deze studie onderzoekt de mogelijkheden van WKK in de voedingssector

Download

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!