Wijzigingen definities relevant voor WKK

Op de 'Superministerraad' van 20 juli 2018 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van decreet met diverse bepalingen rond energie. In dit "verzameldecreet energie" worden verscheidene definities die relevant zijn voor WKK gewijzigd.

Zo zal een WKK-project enkel maar steun krijgen indien de onderdelen van de WKK-installatie nog niet eerder gebruikt zijn. Daarnaast wordt voor een ingrijpende wijziging van een installatie met meerdere motoren of turbines vereist dat alle motoren en turbines vervangen worden. Voorts wordt voor WKK-projecten met een elektrisch vermogen groter dan 25 MWe de geldigheidsduur van startdatum verlengd van 3 jaar naar 4 jaar. Tenslotte wordt een hiaat weggewerkt waarbij het voor installaties die in dienst zijn genomen na het verstrijken van de geldigheidsduur van de startdatum niet meer mogelijk was om een nieuwe startdatum aan te vragen. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

De aangebrachte wijzigingen in de relevante definities kan u terugvinden op de onderstaande link:

Ledenbericht COGEN - Samenvatting relevante wijzigingen verzameldecreet.pdf

Geplaatst op 9 oktober 2018